Regulamin loterii fantowej

WYGRAJ TYDZIEŃ Z SAMOCHÓDEM MARZEŃ- 4. EDYCJA

§1

Postanowienia wstępne

 1. Loteria fantowa, zwana dalej „Loterią” prowadzona będzie pod nazwą WYGRAJ TYDZIEŃ Z SAMOCHODEM MARZEŃ- 4. EDYCJA.

 2. Organizatorem Loterii jest Szymon Kilinowski prowadzący działalność pod firmą DREAM RIDE SZYMON KILINOWSKI, w Łodzi przy ul. Zbiorczej 17, lok. 41, 92-328 Łódź, NIP: 8883098845 REGON: 369459770 (dalej: „Organizator”)

 3. Loteria została zgłoszona do Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi - Delegatury Urzędu Celno-Skarbowego II w Łodzi.

 4. Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r, o grach hazardowych (Dz.U.2020.2094 t.j. z dnia 2020.11.26), (dalej: „Ustawa”).

 5. Loteria jest organizowana na terytorium Polski.

 6. Loteria rozpocznie się w dniu 4 maja 2022 r. a zakończy się w dniu 3 czerwca 2022 r.

 7. Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na wsparcie służby zdrowia i zostanie przekazany następującym instytucjom:

 • Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, 91-347 Łódź, ul. Kniaziewicza 1/5;

 • Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego, 90-001 Łódź, ul. Kopcińskiego 22;

 • Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki, 93-338 Łódź, Rzgowska 281/289.


§2

Uczestnicy loterii


 1. Uczestnikiem loterii na warunkach określonych w Regulaminie może być każda osoba fizyczna, która ukończyła osiemnaście lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadająca ważne prawo jazdy kategorii B (dalej: „Uczestnik” lub „Uczestnicy”).

 2. W loterii nie mogą brać udziału: Organizator, pracownicy lub wolontariusze współpracujący w związku z organizacją lub obsługą loterii oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć: małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo.

§3

Zasady udziału w loterii


 1. Loteria obejmuje sprzedaż losów loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału w loterii.

 2. Organizator przewiduje przez czas trwania loterii sprzedaż maksymalnie 34660 (słownie: trzydzieści cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt) sztuk losów loteryjnych. Cena jednego losu wynosi 0,50 zł brutto.

 3. Organizator przewiduje wyłącznie elektroniczną postać losów. Wzór losu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 4. Sprzedaż losów loteryjnych będzie odbywać się codziennie przez Internet za pośrednictwem strony internetowej www.szansa.pl (dalej: „Strona”).

 5. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest zakup losu loteryjnego za kwotę 0,50 zł brutto za sztukę. Każdy z uczestników loterii ma prawo do nabycia nieograniczonej liczby losów loteryjnych.

 6. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu loteryjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i akceptacją jego postanowień oraz z zobowiązaniem uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

 7. Udział w loterii jest możliwy po założeniu przez Uczestnika konta na Stronie (dalej: Konto). Do założenia konta Uczestnik jest zobowiązany podać następujące informacje:

 • Imię i nazwisko;

 • Datę urodzenia;

 • Adres email;

 • Numer telefonu;

 • Adres zamieszkania;

 • Numer prawa jazdy kat. B;

 1. Założenie Konta wymaga podania loginu, hasła oraz zaakceptowania Regulaminu. Uczestnik przy zakładaniu konta zaznacza ponadto wymagane zgody i oświadczenia o treści:

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia,, numeru telefonu oraz adresu zamieszkania a także nr prawa jazdy kat. B przez Organizatora w celu wzięcia udziału w Loterii.

 2. W przypadku wygranej, wyrażam zgodę na podanie przez Organizatora mojego imienia i pierwszej litery nazwiska wraz z miejscowością zamieszkania na Stronie celem poinformowania o wynikach konkursu.

 3. Akceptuję Regulamin Loterii oraz zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 4. Potwierdzam, że zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu nie jestem Organizatorem, pracownikiem Organizatora lub wolontariuszem współpracującym z Organizatorem w związku z organizacją lub obsługą loterii ani członkiem najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób.

 1. Po zgłoszeniu założenia konta, Uczestnik otrzymuje na podany adres mailowy link potwierdzający adres email. Konto aktywuje się po przeprowadzeniu weryfikacji mailowej.

 2. Uczestnik z poziomu Konta na Stronie może zakupić dowolną ilość losów, wybierając docelową ilość losów i przechodząc do płatności.

 3. Płatność za losy może zostać dokonana w następującej formie:

 • płatność kartami: Visa, Mastercard, American Express;

 • kontem PayPal lub Przelewy 24;

 • albo za pomocą usługi Apple Pay (dostępnej dla wybranych urządzeń Iphone i Ipad);

 • platformą BLIK;

 1. Na potwierdzenie zakupu losów, Uczestnik otrzyma potwierdzenie na adres emailowy przypisany do Konta. Wzór otrzymanego potwierdzenia, stanowiący dowód zakupu losu, określony jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Każdy los oznaczony jest numerem przypisanym wyłącznie do jednego losu.


§4

Nagrody

 1. Nagrodą w loterii jest voucher uprawniający do bezpłatnego najmu samochodów będących w ofercie Organizatora, którego wartość wynosi 5.200,00 zł (pięć tysięcy dwieście złotych) brutto (dalej: Nagroda). Oferta Organizatora dostępna jest na stronie https://dream-ride.pl/ oraz stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 2. Organizator, w związku z prowadzeniem działalności w zakresie wynajmu i dzierżawy pojazdów samochodowych, posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Wykaz pojazdów wraz z numerami polis i danych ubezpieczycieli stanowi załącznik do Regulaminu.

 3. Łączna wartość puli nagród przeznaczonych na jedną loterię wynosi 5.200,00 zł brutto co nie przekracza kwoty bazowej, ustalonej na 2022 r. w wysokości 5.675,47zł.

 4. Fundatorem Nagrody jest Organizator.

§5

Miejsce i termin losowania nagród

Przebieg loterii


 1. Losowanie nagród odbywa się w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 143 w dniu 6 czerwca 2022 r. o godzinie 12:00. W przypadku zmiany godziny losowania Naczelnik Łódzkiego Urzędu Celno- Skarbowego zostanie o tym poinformowany z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem drogą mailową.

 2. Losowanie zostanie przeprowadzone przez osoby będące pracownikami lub wolontariuszami Organizatora, wśród których będzie uczestniczyła osoba wykazująca się znajomością Ustawy, w szczególności w zakresie loterii fantowych.

 3. Losowanie będzie przeprowadzone przez przedstawiciela Organizatora poprzez wylosowanie jednego zwycięskiego numeru spośród wszystkich znajdujących się w urnie.

 4. Każdy los ma przypisany unikalny numer zgodnie z §3 ust. 12 Regulaminu. Losowanie odbywa się poprzez wylosowanie jednego zwycięskiego numeru. Jeden numer może zostać wylosowany tylko jeden raz. Losowanie wyłania wyłącznie jednego Zwycięzcę („Zwycięzca”).

 5. Losowanie odbędzie się poprzez wydruk numerów losów elektronicznych na kartkach papieru, które następnie zostaną wrzucone do urny i wylosowane przez osoby będące pracownikami lub wolontariuszami Organizatora, wśród których będzie uczestniczyła osoba wykazująca się znajomością Ustawy o grach hazardowych. Każda kartka
  z numerem losu zostanie zagięta, a następnie zszyta w sposób uniemożliwiający osobie losującej odczytanie numeru losu.

 6. Organizator informuje Zwycięzcę o wygranej przesyłając informację na adres mailowy w dniu losowania. Organizator na Stronie podaje informacje o wyłonieniu Zwycięzcy celem poinformowania pozostałych Uczestników. Informacja o Zwycięzcy będzie zawierać jego imię i pierwszą literę nazwiska oraz nazwę miejscowości zamieszkania Zwycięzcy.

 7. Zwycięzca może zrezygnować z odebrania nagrody. Informację o rezygnacji z odebrania nagrody powinien przekazać do Organizatora w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o wygranej. W takim wypadku odbywa się ponowne losowanie niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Zwycięzcy, aż do wylosowania Zwycięzcy, który odbierze Nagrodę.

 8. Nagrody wydawane są najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2022 r. zgodnie z danymi wskazanymi przez Zwycięzcę.

§6

Sposób zapewnienia prawidłowości organizowanej loterii fantowej


 1. W celu zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii Organizator zapewni podczas przeprowadzania Loterii obecność osoby wyróżniającej się znajomością przepisów Ustawy w szczególności w zakresie loterii fantowych.

 2. Do zadań osoby określonej w ust. 1 należy m.in.

 • zapewnienie uczestnictwa w losowaniu Nagrody wszystkim Uczestnikom, którzy dokonali prawidłowego zgłoszenia;

 • nadzór nad zgodnością przebiegu losowania z Regulaminem i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności;

 • sporządzanie protokołów z przeprowadzonych losowań;

 • podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania;

 • udział w czynnościach wydawania nagród, weryfikacja uprawnień do kierowania pojazdem (prawo jazdy kat. B) stanowiącej warunek uczestnictwa oraz odbioru Nagrody przez Zwycięzcę.

§7

Zasady postępowania reklamacyjnego


 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do 14 dni od daty upływu wydania Nagrody.

 2. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone pisemnie.

 3. Reklamacja powinna zawierać następujące dane zgłaszającego reklamację: imię, nazwisko i adres, jak również dokładny opis i powód reklamacji, a także żądanie zgłaszającego reklamację.

 4. Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę doręczenia reklamacji w siedzibie Organizatora lub datę stempla pocztowego w przypadku złożenia reklamacji listownie.

 5. Reklamacje złożone po terminie lub niezawierające informacji, o których mowa w ust. 4 nie będą rozpatrywane

 6. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni od dnia jej doręczenia Organizatorowi.

 7. Zawiadomienie o wyniku reklamacji będzie wysłane reklamującemu w terminie 3 dni roboczych od daty rozpatrzenia.

§ 8

Przetwarzanie danych osobowych

    1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: „RODO”] oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

    2. Administratorem danych osobowych jest Szymon Kilinowski prowadzący działalność pod firmą DREAM RIDE SZYMON KILINOWSKI, w Łodzi przy ul. Zbiorczej 17, lok. 41, 92-328 Łódź, NIP: 8883098845 REGON: 369459770;

    3. Kontakt z Administratorem jest możliwy odpowiednio za pośrednictwem adresu mailowego: dreamridelodz@gmail.com oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

    4. Przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe:

 1. Imię i nazwisko;

 2. Datę urodzenia;

 3. Adres email;

 4. Numer telefonu;

 5. Adres zamieszkania;

 6. Numer prawa jazdy kat. B;

(„Dane osobowe’)

    1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. realizacji Loterii, w tym przeprowadzenia procedury weryfikacji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), wynikająca z przepisów Ustawy i rozporządzenia wykonawczego do Ustawy;

 2. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego w tym przypadku jako możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 3. analitycznych i statystycznych - podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora, rozumiany w tym przypadku jako prowadzenie analiz w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

    1. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez inne podmioty na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

    2. Okres przechowywania Danych osobowych przez Administratora dla celów organizacji Loterii jest określony następująco:

 1. co do zasady przez czas trwania Loterii określony w Regulaminie oraz dodatkowo przez okres 6 miesięcy po upływie terminu odebrania nagrody zgodnie z §5 ust.6 Regulaminu, jako czas niezbędny do obsługi roszczeń w związku z art. 21 Ustawy albo

 2. do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu albo

 3. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania Danych osobowych wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa albo

 4. do momentu wycofania zgody.

    1. W przypadku Danych osobowych Zwycięzcy-Organizator będzie przetwarzał Dane osobowe przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wydanie Nagrody, na podstawie przepisów Ustawy.

    2. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych, osobie której dane dotyczą, przysługują następujące prawa: dostępu do Danych osobowych, sprostowania Danych osobowych, usunięcia Danych osobowych, ograniczenia przetwarzania Danych osobowych, sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych oraz ich przenoszenia.. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem Danych osobowych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    3. Realizacja praw osób odbywa się w szczególności poprzez wyznaczony wspólny punkt kontaktowy dreamridelodz@gmail.com

    4. Zgodę na przetwarzanie Danych osobowych można wycofać w dowolnej chwili z poziomu Konta lub za pośrednictwem kontaktu telefonicznego bądź na adres mailowy Administratora. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Danych osobowych przed jej odwołaniem. Wycofanie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Loterii.

    5. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w Loterii oraz realizacji szczególnych uprawnień Uczestników. Odmowa podania niezbędnych Danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w Loterii.

    6. W oparciu o Dane osobowe Administrator nie będzie podejmowali zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Loterii dostępny jest w siedzibie Organizatora w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 16:00 i na Stronie.

 2. Organizator jest zobowiązany poinformować Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi Delegatura Urzędu Celno-Skarbowego II w Łodzi o każdej zmianie niniejszego Regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/ lub urządzeń od Organizatora niezależnych np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta Uczestnik, i/ lub niedostarczenie wiadomości SMS ze względu na brak zalogowania Uczestnika lub Zwycięzcy w sieci komórkowej, lub wskazania jako kontaktowego stacjonarnego numeru telefonu.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy.